دانلود پایان نامه کدکننده نیم نرخ بر اساس الگوریتم vsepl به همراه کد متلب

ساخت وبلاگ
چکیده : دانلود پایان نامه کدکننده نیم نرخ بر اساس الگوریتم vsepl به همراه کد متلب دانلود پ... با عنوان : دانلود پایان نامه کدکننده نیم نرخ بر اساس الگوریتم vsepl به همراه کد متلب بخوانید :

دانلود پایان نامه کدکننده نیم نرخ بر اساس الگوریتم vsepl به همراه کد متلب

دانلود پایان نامه کدکننده نیم نرخ بر اساس الگوریتم vsepl به همراه کد متلب

دانلود پایان نامه کدکننده نیم نرخ بر اساس الگوریتم vsepl به همراه کد متلب

فهرست:

 • فصل اول : مقدمه
 • 1-1 مقدمه
 • 2-1 معیارهای مقایسه روشهای فشرده سازی سیگنال صحبت
 • 3-1 افزونگیهای  موجود درسیگنال صحبت و هدف روشهای مختلف فشرده سازی
 • 4-1 انواع کد کننده های صحبت
 • فصل دوم : اصول روش LPC
 • 1-2 نحوه تولید صحبت و پارامترهای متداول آن
 • 2-2 بررسی شکل سیگنال واجهای باصدا و بیصدا
 • 1-2-2 واجهای باصدا
 • 2-2-2 واجهای بی صدا
 • 3-2  مدل سنتز صوت بر اساس روش LPC
 • 4-2 فیلتر سنتز صوت
 • 5-2 روشهای تخمین ضرایب پیش بینی خطی
 • 1-5-2روش اتوکوریلیشن
 • 2-5-2روش کوواریانس
 • 3-5-2مقایسه دو روش کواریانس و اتوکوریلیشن
 • 6-2 کوانتیزاسیون اسکالر پارامترهای LPC
 • 7-2 ضرایب انعکاسی وفیلترنردبانی
 • 1-7-2 ساختار فیلتر نردبانی
 • 2-7-2 ارسال متغیرهای کمکی به جای ارسال ضرایب انعکاسی
 • 8-2پیش پردازش کردن سیگنال صوتی
 • 1-8-2 حذف مقدار ثابت سیگنال
 • 2-8-2 جبران سازی فرکانسی
 • 9-2 تناوب در سیگنال صحبت
 • 1-9-2 فیلتر آشکارساز پیچ
 • 2-9-2 روشهای محاسبه پریود پیچ
 • 10-2 عملیات پنجره کردن سیگنال ورودی
 • 1-10-2 مقایسه پنجره های مورد استفاده
 • فصلسوم : بررسی روشهای کدینگ صوت در سیستمهای مخابرات سیار
 • 1-3 کد کننده  MPE-LPC
 • 1-1-3 محاسن و معایبMPE-LPC
 • 2-1-3 موارد استفاده MPE-LPC
 • 2-3 کد کننده LPC با تحریک پالس منظم RPELP
 • 3-3 کد کننده  CELP
 • 1-3-3 محاسن و معایب CELP
 • 2-3-3 موارد استفاده CELP
 • 4-3 کد کننده VSELP
 • 1-4-3 محاسن ومعایب VSELP
 • 5-3 بررسی برخی انواع کد کننده صحبت در سیستم GSM
 • 1-5-3 کد کننده صحبت تمام نرخ
 • 2-5-3 کد کننده صحبت تمام نرخ بهبود یافته (GSM 06.60)
 • 1-2-5-3 بدست آوردن ضرایب LP
 • 2-2-5-3 آنالیز دوره تناوب
 • 3-2-5-3کتاب کد ثابت
 • 4-2-5-3 دیکد کننده
 • 3-5-3 کد کننده صحبت نیم نرخ
 • فصل چهارم : کد کننده VSELP
 • 1-4 کوانتیزاسیون برداری
 • 2-4 تحریک جمع برداری
 • 3-4 معرفی کد کننده VSELP
 • 1-3-4 محاسبه ضرایب پیشگویی کوتاه مدت توسط الگوریتم FLAT
 • 2-3-4 انرژی فریم
 • 3-3-4 فیلتر وزن دهی ادراکیw(n) و فیلتر سنتز H(z)
 • 4-3-4 اصول جستجوی کتاب کد
 • 5-3-4 پیشگویی بلند مدت
 • 6-3-4 کتاب کد VSELP
 • 7-3-4 جستجوی سریع کتاب کد
 • 8-3-4 تخمین گین و ضریب پیشگویی بلند مدت
 • 9-3-4کوانتیزاسیون گین
 • 10-3-4  دیکد کننده VSELP
 • 1-10-3-4  فیلتر پسین تطبیقی
 • فصل پنجم :  نحوه پیاده سازی الگوریتم LPC و VSELP
 • 1-5 نحوه پیاده سازی الگوریتم LPC
 • 2-5 روش تصمیم گیری Voiced /Unvoiced
 • 3-5 اعمال روش سنکرون سازی با محل پیچ در سیگنال تحریک
 • 4-5 لیست برنامه های پیاده سازی روش LPC
 • 5-5 نتایج پیاده سازی الگوریتم LPC
 • 1-5-5 نتایج بدست آمده برای یک فریم باصدا
 • 2-5-5 نتایج بدست آمده برای یک فریم بی صدا
 • 6-5 نحوه پیاده سازی الگوریتم VSELP
 • 7-5 لیست برنامه های پیاده سازی کد کننده و دیکد کننده VSELP‌
 • 8-5 نتایج و پیشنهادات
 • 9-5 برنامه های پیاده سازی روش LPC
 • 10-5 برنامه های پیاده سازی کد کننده VSELP
 • ضمیمه 1 روشهای حل دستگاه اتوکوریلیشن و کوواریانس
 • ض 1-1 حل دستگاه کوواریانس
 • ض 2-1 حل دستگاه اتوکوریلیشن
 • ضمیمه 2 مقایسه پنجرهای مختلف
 • مراجع

دانلود فایلادامه مطلب
...
نویسنده : بازدید : 11 تاريخ : چهارشنبه 11 اسفند 1395 ساعت: 5:53